Protocols antidopatge


PLA ANTIDOPATGE

El dopatge s'ha convertit en una perillosa alifac del nostre temps. En l'àmbit esportiu, recórrer a substàncies i mètodes prohibits per a augmentar de manera fraudulenta el rendiment en una competició suposa una violació dels principis ètics de l'esport. A més, el dopatge mina greument la salut i integritat dels esportistes, traïx la confiança del públic i les regles del joc net entre iguals, burla l'obligat respecte a l'adversari, és profundament injust al situar en una posició de desavantatge a l'esportista honest que no recorre a ell i soscava, en suma, els valors educatius de l'esport.

En conseqüència, el dopatge és hui en dia la major amenaça que se cern sobre els fonaments de la competició esportiva professional, però la seua ombra també amenaça estendre's a l'activitat física i esportiva de base. Un esport tacat pel dopatge perd tots els seus atributs positius i la seua idoneïtat per a influir en el desenrotllament i formació integral de les persones, en especial dels adolescents i jóvens, que conformen la futura ciutadania d'una societat democràtica. El dopatge comporta acceptar el triomf de la trampa i l'engany, destruint així la capacitat de l'esport per a ser un influent espill social en què es miren successives generacions d'adolescents per a aprendre a guanyar, a perdre, a tindre coratge, a ser lleials i solidaris, a superar-se davant de l'adversitat.

Al mateix temps, l'activitat física i esportiva que, de forma individual o en grup, desenrotllen milions de ciutadans, en molts casos de manera informal, és un dels trets característics que compartixen hui les societats més pròsperes i desenrotllades de la nostra època, la ciutadania de les quals és capaç d'adaptar les seues mentalitats a un procés de canvis tecnològics vertiginosos i d'innovació contínua. La pràctica habitual d'un o més esports i la realització d'activitats físiques regulars són també un dels hàbits saludables que més incidixen en la qualitat de vida, l'autonomia i la confiança de les persones a l'hora d'afrontar reptes del més divers tipus en les distintes etapes de la vida.

 El dopatge en l'esport és resultat d'una complexa combinació de factors individuals, culturals, socials i fisiològics. La seua eradicació, control i prevenció exigixen, en primer lloc, una comprensió com cal de la naturalesa del problema i dels seus múltiples derivades, que van molt més enllà de l'estrictament esportiu.

La necessitat de superar-se en successives competicions de temporades que són cada vegada més prolongades, la pressió d'una millora de resultats, obliga els esportistes d'elit a desenrotllar programes d'entrenament en què la velocitat, la resistència i la força constituïxen requisits indispensables per a aconseguir una condició física excel·lent.

Com més temps mantinga a punt esta condició, més puga retardar la inevitable fatiga que comporta, amb la consegüent necessitat de donar descans al seu organisme i conéixer quin és el llindar dels seus propis límits, majors seran els seus èxits professionals, en una carrera que, inevitablement, és de curta duració.

 Este és l'escenari en què el dopatge apareix com un temptador drecera per a alguns esportistes i el seu entorn. Els que prenen este camí equivocat, consideren com a justificació suficient compensar d'alguna forma el sacrificat esforç que suposa formar part de l'elit esportiva i mantindre's en ella el major temps possible, oblidant en el seu raonament que esport i trampes resulten per complet incompatibles. Des de fa temps, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) crida l'atenció sobre l'amenaça que comporta per a la salut pública l'avanç d'una tendència emergent entre persones que confonen estar en bona forma física de lluir una musculació visible i ràpida, per la qual cosa no dubten a recórrer a consums incontrolats de complements dietètics i a les xarxes il·legals que es lucren amb el tràfic de substàncies prohibides

Amb tots estos antecedents i motius, la Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana, es recolza en les federacions estatals per a aconseguir un adequat Pla Antidopatge. En este moment, amb la seua estructura actual, resulta impossible la implantació de sistema òptim propi, però sí que és possible, i així es realitza, un control basant-se en la normativa de les federacions estatals, RFEDI i FEDH, que es desenrotlla a continuació:

RFEDI

Nacional

Nacional

- Llei Orgànica 3/2013

- Reial decret 461/2015 estatut AEPSAD

- Orde spi/24012001 reguladores contingut admissibles farmacioles esports

- RESOLUCIÓ 22 DE DESEMBRE 2010 de la Secretaria General Tècnica, sobre la Modificació a l'Annex II, Normes per a la concessió d'autoritzacions per a ús amb fins terapèutics, de la Convenció Internacional contra el dopatge en l'esport, París 18 de novembre de 2005 (publicada en el «Boletín Oficial de l'Estado» n.º 41, de 16 de febrer de 2007) .

- RESOLUCIÓ 16 DESEMBRE 2014 de la Secretaria General Tècnica, sobre la modificació a l'Annex II, Normes per a la concessió d'autoritzacions per a ús amb fins terapèutics, de la Convenció Internacional contra el dopatge en l'esport, feta a París el 18 de novembre de 2005.

Internacional

- Codi mundial antidopatge (2015)

- Llesta de substàncies i mètodes prohibits 2016

- Estàndard internacional per a autoritzacions d'ús terapèutic

- Estàndard internacional per a la protecció de la privacitat i la informació personal FEDH Reglaments

- Reglament de Disciplina Esportiva FEDH

- Reglament de Registre de Llicències 2016-2017

- Document de Pagament Registre Llicències 16-17

- Document de Pagament Expedició Llicències 16-17

- Reglament econòmic 2016-2017

Antidopatge

Autorització medicaments per a ús terapèutic.

Tot esportista que seguisca un tractament continu o temporal, susceptible de donar positiu davant d'un control de dopatge, ha de sol·licitar l'autorització dirigint-se a la pàgina web del Consell Superior d'Esports , apartat OFICINA VIRTUAL, subapartat Autoritzacions, Llicències i Declaracions, on haurà d'omplir els Formularis 1, 2 i 3 que es troben també en esta mateixa pàgina.

Els Formularis omplits es remetran per correu certificat a: CAUT - CONSELL SUPERIOR DE DEPORTES?C/ Martín Ferro, s/n.28040 Madrid o bé per fax al CSD al número: CAUT - CONSELL SUPERIOR D'ESPORTS

 Llista de Substàncies Prohibides

 - BOE 18 febrer 2017 REIAL DECRET LLEI adaptació Codi Mundial Antidopatge

- Circular 2.2017

- Principals modificacions Reial Decret Llei

- Reial Decret Llei 3.2017 - Circular 1.2017

- Llesta de substàncies i mètodes prohibits 2017

- Resum de les Principals Modificacions Llesta de Substàncies Prohibides 2017

 A més d'açò, la Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana, posarà en marxa un pla de formació d'esportistes base on es forme, des de l'inici, i es prenga consciència de les conseqüències del dopatge. Esta formació es realitzarà a través dels propis tècnics i monitors, per mitjà de la creació de tríptics informatius i, si és el cas, de cursos específics de formació.

 


 

­